TELETRABAJO Y MINISTERIO FISCAL. CONSIDERACIONES INICIALES BÁSICAS EN SU RELACIÓN CON LA NUEVA OFICINA FISCAL Y FISCALIA DIGITAL. REFERENCIAS AL RETO DE LA NUEVA L.O. DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

TELETRABAJO Y MINISTERIO FISCAL. CONSIDERACIONES INICIALES BÁSICAS EN SU RELACIÓN CON LA NUEVA OFICINA FISCAL Y FISCALIA DIGITAL. REFERENCIAS AL RETO DE LA NUEVA L.O. DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

https://www.cej-mjusticia.es/sede/repertorio-juridico-cientifico/ver/13477

INTERVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Compareixença del Sr. José Díaz i Cappa, representant de la Fiscalia de Menors; de la Sra. Susanna Moll i Kammerich,
regidora d’Educació de l’Ajuntament de Palma; i de la Sra. Júlia Muñoz i Ametller, representant de l’Assemblea 0-3, per tal
d’exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest Parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte Educatiu, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit de la seva actuació.

Diari de sessions Comissió Cultura núm 85